DigiNexus Academy tham gia Ngày hội tuyển dụng NTTU