Kiểm tra hoạt động của trạm xả nước ngưng bằng phương pháp trực quan