Một số tính năng an toàn trong hệ thống phân phối hơi nước là gì?